کارکرد هرمنوتیک در فهم متون دینی
35 بازدید
محل نشر: فصلنامه مربیان سپاه (9 ـ 10) / پاییز و زمستان 82
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی