رویکرد هرمنوتیکی روشنفکران در فهم متون و نقد آن
44 بازدید
محل نشر: فصلنامه مربیان سپاه (7 ـ 8 ) / بهار و تابستان 82
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی